Redaksi Kami

NO NAMA/NIP JABATAN JABATAN DALAM TEAM
1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

11

 

 

12

 

Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I.

19471110.197603.1.002

 

 

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.

19541231.198003.1.047

 

Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.

19581231.198503.1.049

 

Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum.

19570609.198303.1.002

 

H. Ma’sum Umar, S.H, M.H.

19680811.199303.1.002

 

 

Drs. Baserani

19551229.198503.1.003

 

 

H. Saifuddin, S.H., M.H.

19680421.199402.1.001

 

 

Ahmad Syarif Fuadi, A.Md.

19881220.201101.1.011

 

Hairunnita Friska Novianti, S.Kom.

19841126.200912.2.003

 

Happy Artha Pramada Wardani, S.Kom.

19840322.200904.2.005

 

Tri Riasari Mahenda, S.Kom.

19870316.201101.2.023

 

 

Salahuddin Al Ayubi, S.H.I.

Ketua

PTA. Banjarmasin

 

 

 

Wakil Ketua

PTA. Banjarmasin

 

Hakim Tinggi

PTA. Banjarmasin

 

Hakim Tinggi

PTA. Banjarmasin

 

Panitera/Sekretaris

PTA. Banjarmasin

 

 

Wakil Panitera

PTA. Banjarmasin

 

 

Wakil Sekretaris

PTA. Banjarmasin

 

 

Pengelola Adm. Hukum

PTA. Banjarmasin

 

Pengelola Adm. Hukum

PTA. Banjarmasin

 

 

Pengelola Adm. Keuangan

PTA. Banjarmasin

 

Pengelola Adm. Umum

PTA. Banjarmasin

 

 

Pengelola IT

PTA. Banjarmasin

Pembina

 

 

 

 

Dewan Pengarah

 

 

Dewan Pengarah

 

 

Dewan Pengarah

 

 

Pimpinan Redaksi/

Penanggung Jawab

 

 

Wakil Pimpinan Redaksi/

Editor

 

Wakil Pimpinan Redaksi/

Editor

 

 

Redaktur Pelaksana

 

 

Redaktur Pelaksana

 

 

Redaktur Pelaksana

 

 

 

Redaktur Pelaksana

 

 

 

Redaktur Pelaksana

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN LENGKAP

DOWNLOAD